Met cameratoezicht wil Politiezone Midow de veiligheid op straat verhogen en de pakkans van daders vergroten.
De politie maakt gebruik van volgende camerabeelden:

 • Vast cameratoezicht
  Politiezone MIDOW beschikt over een aantal vaste camera’s in de publieke ruimte van het hoofdgebouw van de politiezone zelf.
 • Tijdelijk vaste camera’s
  Politiezone MIDOW maakt gebruik van tijdelijk vaste camera’s voor doeleinden van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie.
 • Bodycam
  Sinds september 2023 kan ook elk operationeel politiepersoneelslid gebruik maken van een bodycam (mobiele camera’s).
 • Tijdens evenementen
  De politiezone MIDOW kan tijdens grote evenementen succesvol gebruik maken van gemeentelijke vaste cameranetwerken indien beschikbaar. De camera’s maken dan opnames gedurende het hele evenement. Een speciaal team van politiemedewerkers bekijkt voortdurend deze live-beelden vanuit de commandopost.

Pakkans stijgt
Met cameratoezicht wil Politiezone MIDOW de veiligheid op straat verhogen en de pakkans van daders vergroten.
Met behulp van deze camera’s zoekt de politie verdachte situaties of kan ze alert reageren op misdrijven. Camerabeelden laten de politiediensten toe om incidenten goed in te schatten en de ploegen op terrein direct aan te sturen met het oog op snellere en adequatere interventies.

Door het inzetten van camera’s kan de politie daders sneller lokaliseren en ook oppakken. Strafbare feiten kunnen zo worden voorkomen en de pakkans vergroot. Camerabeelden leveren ook bewijsmateriaal. De beelden kunnen gebruikt worden in het kader van strafrechtelijke bewijsvoering.
Cameratoezicht werkt ook preventief. Het helpt criminaliteit en overlast te voorkomen.

In alle discretie
Enkel politiemedewerkers mogen de camerabeelden bekijken en analyseren. Zij werken volgens zeer strikte procedures. Deze personen hebben ook discretieplicht. Dit betekent dat ze deze informatie niet mogen delen met anderen.

Respect voor de privacy
Het politioneel cameragebruik werd uit het toepassingsgebied van de Camerawet gehaald. De regels omtrent de plaatsing en het gebruik ervan worden sinds 25 mei 2018 uitdrukkelijk geregeld door de Wet op het Politieambt. 

Bovendien stelt deze wetgeving dat de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen de privacy commissie) niet (meer) bevoegd is voor dit politioneel cameragebruik maar wel een specifiek overheidsorgaan, met name het Controleorgaan op de Politionele Informatie (het zogenaamde COC).

Toegang tot beelden?
De wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voorziet ook dat ieder persoon een verzoek kan indienen tot inzage van en rectificatie of het wissen van de persoonsgegevens.

Je kan hiertoe een verzoek tot toegang richten aan de functionaris voor gegevensbescherming via pz.midow.dpo@police.belgium.eu

Dit verzoek moet wel voldoende gedetailleerd zijn zodat wij de beelden kunnen lokaliseren en kunnen bepalen of toegang mogelijk is. De functionaris voor gegevensbescherming zal bij het bepalen of het verzoek tot toegang kan ingewilligd worden immers steeds afwegen of de toegang tot de beelden de rechten en vrijheden van anderen niet in het gedrang brengt en of de toegang al dan niet negatieve gevolgen zou hebben voor de veiligheid, de preventie en de opsporing van strafrechtelijke feiten.

Vragen?
Indien je algemene vragen hebt over het cameratoezicht van politie en zijn doeleinden, kunt u contact opnemen met Politiezone MIDOW via pz.midow@police.belgium.eu of via 056/67.19.40.